In de digitale eeuw, waarin persoonlijke informatie een kostbaar iets is geworden, spelen instanties die toezicht houden op de bescherming van jouw privacy een cruciale rol. Een van de meest vooraanstaande autoriteiten op dit gebied in Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens, vaak afgekort als de AP. Maar wie zijn ze, wat doen ze, en waarom zijn ze zo belangrijk?

In dit artikel duiken we dieper in de wereld van de Nederlandse privacywaakhond de Autoriteit Persoonsgegevens. We kijken naar de functie als beschermer van onze persoonsgegevens in de huidige moderne samenleving. We werpen een blik op haar bevoegdheden, haar handhaving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en de impact die ze hebben op zowel individuen als organisaties. Dus, laten we samen eens kijken hoe de AP een enorme rol speelt in het veilig houden en waarborgen van ieders privacy in een wereld van groeiende digitalisering!

Kernwaarden van de Nederlandse privacywaakhond AP

Zoals ieder bedrijf en goed georganiseerde organisatie heeft ook de AP kernwaarden die moeten rijmen met hun missies en ambities. Zij werken aan hun missie doormiddel van:

 1. Organisaties stimuleren, maar ook burgers, hun eigen verantwoordelijkheid te nemen bij de bescherming van persoonsgegevens;
 2. Mensen te verreiken met informatie over wat hun rechten zijn en hun privacyklachten te onderzoeken;
 3. Organisaties stimuleren om privacyvriendelijke systemen en processen te gebruiken;
 4. Wetgevers gevraagd en ongevraagd advies te geven over wet- en regelgeving waar de verwerking van persoonsgegevens onderdeel van is;
 5. Naleven van regels te controleren, dit wordt gedaan door onafhankelijk onderzoek te doen naar (eventuele) overtredingen. Wanneer nodig komen ze in actie;
 6. Samenwerkingen met andere Europese privacytoezichthouders

Door deze punten aan te houden hopen zij onafhankelijk, open, deskundig en effectief mogelijk te kunnen zijn. En dit lukt ze ook, dit kun je zien door het aantal boetes en sancties dat wordt opgelegd. Uitgebreider over de AP specifiek? Lees dan deze blog over wie ze zijn.

De Algemene verordening gegevensbescherming

De AP berust zijn toeziend oog op de Algemene verordening gegevensbescherming (ofwel AVG). De AVG is de Europese privacywetgeving. Internationaal staat deze bescherming bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR).

Op 25 mei 2018 is deze verordening aangenomen en in werking getreden en vanaf dit moment dient iedere Europese organisatie, (overheids)instanties en ieder bedrijf zich hieraan te houden. Dit geldt ook voor niet-Europese landen, indien zij hun diensten of producten aanbieden binnen de EU.

Net als de AP heeft ook de AVG doelstellingen, hieronder hebben we er een paar opgesomd. Wil je de rest van de doelstellingen ook lezen? Lees dan onze blog over de doelstellingen van de AVG.

 • Het verantwoordelijk stellen van bedrijven en instanties voor verwerking van persoonsgegevens;
 • Bescherming bieden aan betrokkenen in het kader van verwerking van hun persoonsgegevens;
 • Het reguleren van vrij verkeer van informatie.

Voor de enthousiaste juristen en de nieuwsgierige lezers onder ons, je kan ook de wetsartikelen van de AVG eens doornemen. Zo vind je precies waar de AP nou eigenlijk op handhaaft!

Bevoegdheden Autoriteit Persoonsgegevens

Dus, om hun hun doelstellingen te verwezenlijken met hun ogen gericht op naleving van de AVG heeft de AP de volgende bevoegdheden:

 1. Toezicht en handhaving: De AP heeft als hoofdtaak toezicht houden op de verwerking van persoonsgegevens en de handhaving van de privacywetgeving. Dit omvat het onderzoeken van klachten, het uitvoeren van audits en inspecties, en het opleggen van boetes en andere sancties aan organisaties die de wet overtreden.
 2. Boetes opleggen: De AP heeft de bevoegdheid om boetes op te leggen aan organisaties die inbreuk maken op de privacyregels. Deze boetes kunnen variëren in hoogte, afhankelijk van de ernst van de schending. De boetes kunnen oplopen tot miljoenen euro’s.
 3. Onderzoek doen: De AP kan onderzoek doen naar vermoedelijke schendingen van de privacywetgeving. Dit kan resulteren in het verzamelen van bewijsmateriaal, het interviewen van betrokkenen en het evalueren van de naleving van de wet.
 4. Informatie en documentatie opvragen: De AP heeft het recht om informatie en documentatie op te vragen van organisaties die persoonsgegevens verwerken. Dit omvat het opvragen van gegevensbeschermingsbeleid, verwerkingsregisters en andere relevante documenten.
 5. Bevelen uitvaardigen: Als de AP vaststelt dat een organisatie de privacywetgeving overtreedt, kan zij bevelen uitvaardigen om de overtreding te beëindigen of te corrigeren. Deze bevelen kunnen variëren van het stopzetten van een specifieke gegevensverwerking tot het implementeren van beveiligingsmaatregelen.
 6. Bindende bemiddeling: De AP kan bindende bemiddeling aanbieden om geschillen tussen organisaties en betrokkenen op te lossen. Dit houdt in dat de AP een definitieve beslissing kan nemen in een geschil, die juridisch bindend is voor beide partijen.
 7. Voorafgaande raadpleging: Voor gegevensverwerkingen die een hoog risico voor de rechten en vrijheden van betrokkenen met zich meebrengen, kan de AP voorafgaande raadpleging vereisen. Organisaties moeten de AP raadplegen voordat ze met dergelijke verwerkingen beginnen.
 8. Samenwerking met andere gegevensbeschermingsautoriteiten: De AP werkt samen met andere Europese gegevensbeschermingsautoriteiten om grensoverschrijdende privacy kwesties aan te pakken. Dit is vooral relevant in de context van internationale bedrijven die gegevens over verschillende landen verwerken.
 9. Voorlichting en bewustwording: De AP heeft als taak om organisaties en het publiek bewust te maken van de privacyregels en hoe deze moeten worden nageleefd. Ze biedt richtlijnen, workshops en informatie om organisaties te helpen begrijpen hoe ze aan de wet kunnen voldoen.
 10. Adviseren van de overheid: De AP kan de overheid adviseren over privacy kwesties en wetgeving. Ze speelt een actieve rol bij het vormgeven van het privacybeleid en het aandragen van aanbevelingen voor verbetering.
 11. Internationale samenwerking: De AP werkt samen met andere nationale gegevensbeschermingsautoriteiten en internationale instanties om de bescherming van persoonsgegevens op wereldwijde schaal te bevorderen.
 12. Juridische stappen ondernemen: Als organisaties niet meewerken aan het naleven van de privacywetgeving of de bevelen van de AP niet opvolgen, kan de AP juridische stappen ondernemen om naleving af te dwingen.

Het brede scala aan bevoegdheden stelt de AP in staat om effectief toezicht te houden op de naleving van de privacywetgeving en om te handhaven wanneer dat nodig is. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, moeten zich bewust zijn van deze bevoegdheden en ervoor zorgen dat ze aan de privacyregels voldoen om boetes en andere sancties te voorkomen.

Boetes en Sancties door de Autoriteit Persoonsgegevens

In Nederland is de AP natuurlijk belast met het toezicht op de naleving van de privacywetgeving en het handhaven ervan. Een van de instrumenten die de AP kan gebruiken om naleving af te dwingen, zijn boetes en sancties. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de bevoegdheden van de AP en de boetes en sancties die zij kan opleggen voor schendingen van de privacywetgeving.

Toezicht op privacy door Autoriteit Persoonsgegevens

De AVG legt dus erg strenge regels op met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en geeft individuen meer controle over hun eigen gegevens. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, moeten voldoen aan principes zoals rechtmatigheid, transparantie, doelbeperking, juistheid en beveiliging. Ze moeten ook kunnen aantonen dat ze voldoen aan de AVG door passende maatregelen te nemen om de rechten en vrijheden van betrokkenen te beschermen.

Een afdwingbaar middel

Om de naleving van de AVG af te dwingen en organisaties te ontmoedigen om de privacyregels te overtreden, heeft de AP de bevoegdheid om boetes en sancties op te leggen. Deze boetes kunnen aanzienlijk zijn en kunnen variëren afhankelijk van de ernst van de schending en andere factoren. De AP maakt gebruik van een tweeledige aanpak bij het opleggen van boetes:

 1. Bestuurlijke boetes: Dit zijn boetes die de AP kan opleggen aan organisaties die de privacyregels schenden. De hoogte van de boetes varieert, maar ze kunnen oplopen tot miljoenen euro’s. De AP houdt rekening met verschillende factoren bij het bepalen van de hoogte van de boete, zoals de aard van de schending, de duur ervan, de omvang van de getroffen groep betrokkenen en de mate van schuld van de organisatie.
 2. Last onder dwangsom: Naast bestuurlijke boetes kan de AP ook een last onder dwangsom opleggen. Dit houdt in dat de organisatie een bepaalde handeling moet verrichten (bijvoorbeeld het stoppen met een bepaalde gegevensverwerking) en dat er een dwangsom wordt opgelegd als de organisatie hier niet aan voldoet. De hoogte van de dwangsom kan variëren en kan oplopen als de organisatie in gebreke blijft.

Criteria voor het opleggen van boetes

De AP hanteert verschillende criteria bij het opleggen van boetes en sancties voor schendingen van de AVG:

 1. De aard van de schending: De ernst van de schending is een belangrijke factor bij het bepalen van de hoogte van de boete. Schendingen die een hoog risico vormen voor de rechten en vrijheden van betrokkenen worden strenger bestraft;
 2. Schuld: De mate van schuld van de organisatie is ook van belang. Opzettelijke schendingen worden doorgaans zwaarder beboet dan nalatige schendingen;
 3. Duur van de schending: Hoe lang de schending heeft plaatsgevonden, kan van invloed zijn op de hoogte van de boete. Langdurige schendingen kunnen resulteren in hogere boetes;
 4. Impact op betrokkenen: De omvang van de groep betrokkenen die door de schending is getroffen, kan de hoogte van de boete beïnvloeden. Grote groepen betrokkenen hebben meer bescherming nodig;
 5. Voorafgaande waarschuwingen: De AP kan ervoor kiezen om eerst waarschuwingen te geven voordat boetes worden opgelegd. Dit kan afhangen van de ernst van de schending en de bereidheid van de organisatie om samen te werken met de AP om de schending op te lossen.

Voorbeelden van boetes en sancties

De AP heeft sinds de invoering van de AVG in 2018 verschillende boetes en sancties opgelegd aan organisaties die de privacyregels hebben geschonden. Hier zijn enkele voorbeelden:

 1. Hoge boete voor Uber

Een opvallend voorbeeld van een boete die de AP heeft opgelegd, is die van Uber. In 2018 legde de AP een boete van maar liefst 600.000 euro (!) op aan Uber vanwege een datalek dat het bedrijf had verzwegen. Het datalek was het gevolg van een hack waarbij persoonsgegevens van Uber-klanten, waaronder namen, e-mailadressen en telefoonnummers, werden gestolen. De ernstige overtreding was niet alleen het datalek zelf, maar ook het feit dat Uber het niet had gemeld aan de betrokkenen en de AP.

De boete was gebaseerd op verschillende factoren, waaronder de ernst van het datalek. Daarnaast het feit dat Uber het niet had gemeld volgens de wettelijke vereisten en het gebrek aan transparantie over de inbreuk. Dit voorbeeld benadrukt het belang van het tijdig melden van datalekken en het nemen van adequate maatregelen om de gegevens van klanten te beschermen.

 1. Boete voor gemeente Enschede

Een ander interessant geval betreft de gemeente Enschede, die een boete van 600.000 euro kreeg opgelegd door de AP. De gemeente had het Burgerservicenummer (BSN) van inwoners onrechtmatig verwerkt in het kader van haar fraude-activiteiten. Het BSN is een zeer gevoelig persoonsgegeven en mag alleen onder strikte voorwaarden worden verwerkt.

De boete weerspiegelt de ernst van de schending van de privacyrechten van inwoners. De gemeente Enschede had niet voldoende waarborgen getroffen om de privacy van haar inwoners te beschermen bij de verwerking van het BSN. Dit voorbeeld benadrukt het belang van zorgvuldige gegevensverwerking, vooral als het gaat om gevoelige persoonsgegevens.

 1. Boete voor Booking.com

Een ander aansprekend geval betreft Booking.com, een van ’s werelds grootste online reisbureaus. De AP legde Booking.com een boete van 475.000 euro op vanwege schendingen van de privacyregels. De boete was het gevolg van onvoldoende transparantie in de manier waarop Booking.com klanten informeerde over de verwerking van hun persoonsgegevens.

Booking.com had klanten niet adequaat geïnformeerd over hoe hun persoonlijke gegevens werden gebruikt voor marketingdoeleinden, zoals gepersonaliseerde aanbiedingen. Het bedrijf had ook geen expliciete toestemming verkregen van klanten voor bepaalde gegevensverwerkingen. De boete diende als een herinnering aan organisaties over de noodzaak van transparantie en toestemming bij de verwerking van persoonsgegevens.

 1. Boete voor TikTok

Een recent voorbeeld betreft TikTok, het populaire sociale mediaplatform, waarop de AP een boete van 750.000 euro heeft opgelegd. De boete was het resultaat van schendingen van de privacyrechten van kinderen. TikTok verzamelde zonder toestemming persoonsgegevens van jonge gebruikers, wat in strijd was met de privacyregels.

De boete benadrukte het belang van de bescherming van de privacy van minderjarigen en benadrukte dat organisaties bijzonder zorgvuldig moeten zijn bij het verwerken van gegevens van kinderen. Dit voorbeeld had ook internationale implicaties, aangezien TikTok een wereldwijd platform is en de AP samenwerkte met andere Europese gegevensbeschermingsautoriteiten.

Niet alleen woorden, maar ook daden

Deze voorbeelden van boetes en sancties die zijn opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Ze  illustreren de vastberadenheid van de AP om de privacyrechten van individuen te beschermen en organisaties verantwoordelijk te houden voor schendingen van de privacywetgeving. Boetes kunnen aanzienlijke financiële gevolgen hebben voor organisaties. Ze dienen als een krachtig afschrikmiddel om ervoor te zorgen dat de privacyregels worden nageleefd.

Het is essentieel voor organisaties om zorgvuldig te handelen bij het verwerken van persoonsgegevens, ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de principes van de AVG en om snel en adequaat te reageren op eventuele inbreuken op de privacy. Het beschermen van persoonsgegevens is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een cruciaal aspect van het opbouwen van vertrouwen bij klanten en het waarborgen van een veilige digitale omgeving.

Deze voorbeelden laten zien dat de AP serieus optreedt tegen schendingen van de privacywetgeving en dat boetes aanzienlijke financiële gevolgen kunnen hebben voor organisaties.

Conclusie

De Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland speelt een cruciale rol bij het handhaven van de privacywetgeving en het beschermen van de rechten van individuen. Boetes en sancties zijn belangrijke instrumenten die de AP kan gebruiken om naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming af te dwingen.

Organisaties die persoonsgegevens verwerken, moeten zich bewust zijn van hun verplichtingen onder de AVG en ervoor zorgen dat ze de privacyregels naleven om boetes en sancties te voorkomen. Het waarborgen van de privacy van betrokkenen is van het grootste belang in de moderne digitale samenleving, en de AP speelt een cruciale rol in dit proces door ervoor te zorgen dat organisaties verantwoordelijk worden gehouden voor schendingen van de privacywetgeving.

Blijf up-to-date over privacyrecht en andere interessante informatie!

Bij Juristenblog.nl proberen we je zo volledig mogelijk te informeren over veel aspecten van het privacyrecht. Vond je deze blog interessant? Houd dan ook zeker onze andere blogartikelen over het privacyrecht in de gaten!

In de digitale eeuw, waarin persoonlijke informatie een kostbaar iets is geworden, spelen instanties die toezicht houden op de bescherming van jouw privacy een cruciale rol. Een van de meest vooraanstaande autoriteiten op dit gebied in Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens, vaak afgekort als de AP. Maar wie zijn ze, wat doen ze, en waarom zijn ze zo belangrijk?

In dit artikel duiken we dieper in de wereld van de Nederlandse privacywaakhond de Autoriteit Persoonsgegevens. We kijken naar de functie als beschermer van onze persoonsgegevens in de huidige moderne samenleving. We werpen een blik op haar bevoegdheden, haar handhaving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en de impact die ze hebben op zowel individuen als organisaties. Dus, laten we samen eens kijken hoe de AP een enorme rol speelt in het veilig houden en waarborgen van ieders privacy in een wereld van groeiende digitalisering!

Kernwaarden van de Nederlandse privacywaakhond AP

Zoals ieder bedrijf en goed georganiseerde organisatie heeft ook de AP kernwaarden die moeten rijmen met hun missies en ambities. Zij werken aan hun missie doormiddel van:

 1. Organisaties stimuleren, maar ook burgers, hun eigen verantwoordelijkheid te nemen bij de bescherming van persoonsgegevens;
 2. Mensen te verreiken met informatie over wat hun rechten zijn en hun privacyklachten te onderzoeken;
 3. Organisaties stimuleren om privacyvriendelijke systemen en processen te gebruiken;
 4. Wetgevers gevraagd en ongevraagd advies te geven over wet- en regelgeving waar de verwerking van persoonsgegevens onderdeel van is;
 5. Naleven van regels te controleren, dit wordt gedaan door onafhankelijk onderzoek te doen naar (eventuele) overtredingen. Wanneer nodig komen ze in actie;
 6. Samenwerkingen met andere Europese privacytoezichthouders

Door deze punten aan te houden hopen zij onafhankelijk, open, deskundig en effectief mogelijk te kunnen zijn. En dit lukt ze ook, dit kun je zien door het aantal boetes en sancties dat wordt opgelegd. Uitgebreider over de AP specifiek? Lees dan deze blog over wie ze zijn.

De Algemene verordening gegevensbescherming

De AP berust zijn toeziend oog op de Algemene verordening gegevensbescherming (ofwel AVG). De AVG is de Europese privacywetgeving. Internationaal staat deze bescherming bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR).

Op 25 mei 2018 is deze verordening aangenomen en in werking getreden en vanaf dit moment dient iedere Europese organisatie, (overheids)instanties en ieder bedrijf zich hieraan te houden. Dit geldt ook voor niet-Europese landen, indien zij hun diensten of producten aanbieden binnen de EU.

Net als de AP heeft ook de AVG doelstellingen, hieronder hebben we er een paar opgesomd. Wil je de rest van de doelstellingen ook lezen? Lees dan onze blog over de doelstellingen van de AVG.

 • Het verantwoordelijk stellen van bedrijven en instanties voor verwerking van persoonsgegevens;
 • Bescherming bieden aan betrokkenen in het kader van verwerking van hun persoonsgegevens;
 • Het reguleren van vrij verkeer van informatie.

Voor de enthousiaste juristen en de nieuwsgierige lezers onder ons, je kan ook de wetsartikelen van de AVG eens doornemen. Zo vind je precies waar de AP nou eigenlijk op handhaaft!

Bevoegdheden Autoriteit Persoonsgegevens

Dus, om hun hun doelstellingen te verwezenlijken met hun ogen gericht op naleving van de AVG heeft de AP de volgende bevoegdheden:

 1. Toezicht en handhaving: De AP heeft als hoofdtaak toezicht houden op de verwerking van persoonsgegevens en de handhaving van de privacywetgeving. Dit omvat het onderzoeken van klachten, het uitvoeren van audits en inspecties, en het opleggen van boetes en andere sancties aan organisaties die de wet overtreden.
 2. Boetes opleggen: De AP heeft de bevoegdheid om boetes op te leggen aan organisaties die inbreuk maken op de privacyregels. Deze boetes kunnen variëren in hoogte, afhankelijk van de ernst van de schending. De boetes kunnen oplopen tot miljoenen euro’s.
 3. Onderzoek doen: De AP kan onderzoek doen naar vermoedelijke schendingen van de privacywetgeving. Dit kan resulteren in het verzamelen van bewijsmateriaal, het interviewen van betrokkenen en het evalueren van de naleving van de wet.
 4. Informatie en documentatie opvragen: De AP heeft het recht om informatie en documentatie op te vragen van organisaties die persoonsgegevens verwerken. Dit omvat het opvragen van gegevensbeschermingsbeleid, verwerkingsregisters en andere relevante documenten.
 5. Bevelen uitvaardigen: Als de AP vaststelt dat een organisatie de privacywetgeving overtreedt, kan zij bevelen uitvaardigen om de overtreding te beëindigen of te corrigeren. Deze bevelen kunnen variëren van het stopzetten van een specifieke gegevensverwerking tot het implementeren van beveiligingsmaatregelen.
 6. Bindende bemiddeling: De AP kan bindende bemiddeling aanbieden om geschillen tussen organisaties en betrokkenen op te lossen. Dit houdt in dat de AP een definitieve beslissing kan nemen in een geschil, die juridisch bindend is voor beide partijen.
 7. Voorafgaande raadpleging: Voor gegevensverwerkingen die een hoog risico voor de rechten en vrijheden van betrokkenen met zich meebrengen, kan de AP voorafgaande raadpleging vereisen. Organisaties moeten de AP raadplegen voordat ze met dergelijke verwerkingen beginnen.
 8. Samenwerking met andere gegevensbeschermingsautoriteiten: De AP werkt samen met andere Europese gegevensbeschermingsautoriteiten om grensoverschrijdende privacy kwesties aan te pakken. Dit is vooral relevant in de context van internationale bedrijven die gegevens over verschillende landen verwerken.
 9. Voorlichting en bewustwording: De AP heeft als taak om organisaties en het publiek bewust te maken van de privacyregels en hoe deze moeten worden nageleefd. Ze biedt richtlijnen, workshops en informatie om organisaties te helpen begrijpen hoe ze aan de wet kunnen voldoen.
 10. Adviseren van de overheid: De AP kan de overheid adviseren over privacy kwesties en wetgeving. Ze speelt een actieve rol bij het vormgeven van het privacybeleid en het aandragen van aanbevelingen voor verbetering.
 11. Internationale samenwerking: De AP werkt samen met andere nationale gegevensbeschermingsautoriteiten en internationale instanties om de bescherming van persoonsgegevens op wereldwijde schaal te bevorderen.
 12. Juridische stappen ondernemen: Als organisaties niet meewerken aan het naleven van de privacywetgeving of de bevelen van de AP niet opvolgen, kan de AP juridische stappen ondernemen om naleving af te dwingen.

Het brede scala aan bevoegdheden stelt de AP in staat om effectief toezicht te houden op de naleving van de privacywetgeving en om te handhaven wanneer dat nodig is. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, moeten zich bewust zijn van deze bevoegdheden en ervoor zorgen dat ze aan de privacyregels voldoen om boetes en andere sancties te voorkomen.

Boetes en Sancties door de Autoriteit Persoonsgegevens

In Nederland is de AP natuurlijk belast met het toezicht op de naleving van de privacywetgeving en het handhaven ervan. Een van de instrumenten die de AP kan gebruiken om naleving af te dwingen, zijn boetes en sancties. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de bevoegdheden van de AP en de boetes en sancties die zij kan opleggen voor schendingen van de privacywetgeving.

Toezicht op privacy door Autoriteit Persoonsgegevens

De AVG legt dus erg strenge regels op met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en geeft individuen meer controle over hun eigen gegevens. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, moeten voldoen aan principes zoals rechtmatigheid, transparantie, doelbeperking, juistheid en beveiliging. Ze moeten ook kunnen aantonen dat ze voldoen aan de AVG door passende maatregelen te nemen om de rechten en vrijheden van betrokkenen te beschermen.

Een afdwingbaar middel

Om de naleving van de AVG af te dwingen en organisaties te ontmoedigen om de privacyregels te overtreden, heeft de AP de bevoegdheid om boetes en sancties op te leggen. Deze boetes kunnen aanzienlijk zijn en kunnen variëren afhankelijk van de ernst van de schending en andere factoren. De AP maakt gebruik van een tweeledige aanpak bij het opleggen van boetes:

 1. Bestuurlijke boetes: Dit zijn boetes die de AP kan opleggen aan organisaties die de privacyregels schenden. De hoogte van de boetes varieert, maar ze kunnen oplopen tot miljoenen euro’s. De AP houdt rekening met verschillende factoren bij het bepalen van de hoogte van de boete, zoals de aard van de schending, de duur ervan, de omvang van de getroffen groep betrokkenen en de mate van schuld van de organisatie.
 2. Last onder dwangsom: Naast bestuurlijke boetes kan de AP ook een last onder dwangsom opleggen. Dit houdt in dat de organisatie een bepaalde handeling moet verrichten (bijvoorbeeld het stoppen met een bepaalde gegevensverwerking) en dat er een dwangsom wordt opgelegd als de organisatie hier niet aan voldoet. De hoogte van de dwangsom kan variëren en kan oplopen als de organisatie in gebreke blijft.

Criteria voor het opleggen van boetes

De AP hanteert verschillende criteria bij het opleggen van boetes en sancties voor schendingen van de AVG:

 1. De aard van de schending: De ernst van de schending is een belangrijke factor bij het bepalen van de hoogte van de boete. Schendingen die een hoog risico vormen voor de rechten en vrijheden van betrokkenen worden strenger bestraft;
 2. Schuld: De mate van schuld van de organisatie is ook van belang. Opzettelijke schendingen worden doorgaans zwaarder beboet dan nalatige schendingen;
 3. Duur van de schending: Hoe lang de schending heeft plaatsgevonden, kan van invloed zijn op de hoogte van de boete. Langdurige schendingen kunnen resulteren in hogere boetes;
 4. Impact op betrokkenen: De omvang van de groep betrokkenen die door de schending is getroffen, kan de hoogte van de boete beïnvloeden. Grote groepen betrokkenen hebben meer bescherming nodig;
 5. Voorafgaande waarschuwingen: De AP kan ervoor kiezen om eerst waarschuwingen te geven voordat boetes worden opgelegd. Dit kan afhangen van de ernst van de schending en de bereidheid van de organisatie om samen te werken met de AP om de schending op te lossen.

Voorbeelden van boetes en sancties

De AP heeft sinds de invoering van de AVG in 2018 verschillende boetes en sancties opgelegd aan organisaties die de privacyregels hebben geschonden. Hier zijn enkele voorbeelden:

 1. Hoge boete voor Uber

Een opvallend voorbeeld van een boete die de AP heeft opgelegd, is die van Uber. In 2018 legde de AP een boete van maar liefst 600.000 euro (!) op aan Uber vanwege een datalek dat het bedrijf had verzwegen. Het datalek was het gevolg van een hack waarbij persoonsgegevens van Uber-klanten, waaronder namen, e-mailadressen en telefoonnummers, werden gestolen. De ernstige overtreding was niet alleen het datalek zelf, maar ook het feit dat Uber het niet had gemeld aan de betrokkenen en de AP.

De boete was gebaseerd op verschillende factoren, waaronder de ernst van het datalek. Daarnaast het feit dat Uber het niet had gemeld volgens de wettelijke vereisten en het gebrek aan transparantie over de inbreuk. Dit voorbeeld benadrukt het belang van het tijdig melden van datalekken en het nemen van adequate maatregelen om de gegevens van klanten te beschermen.

 1. Boete voor gemeente Enschede

Een ander interessant geval betreft de gemeente Enschede, die een boete van 600.000 euro kreeg opgelegd door de AP. De gemeente had het Burgerservicenummer (BSN) van inwoners onrechtmatig verwerkt in het kader van haar fraude-activiteiten. Het BSN is een zeer gevoelig persoonsgegeven en mag alleen onder strikte voorwaarden worden verwerkt.

De boete weerspiegelt de ernst van de schending van de privacyrechten van inwoners. De gemeente Enschede had niet voldoende waarborgen getroffen om de privacy van haar inwoners te beschermen bij de verwerking van het BSN. Dit voorbeeld benadrukt het belang van zorgvuldige gegevensverwerking, vooral als het gaat om gevoelige persoonsgegevens.

 1. Boete voor Booking.com

Een ander aansprekend geval betreft Booking.com, een van ’s werelds grootste online reisbureaus. De AP legde Booking.com een boete van 475.000 euro op vanwege schendingen van de privacyregels. De boete was het gevolg van onvoldoende transparantie in de manier waarop Booking.com klanten informeerde over de verwerking van hun persoonsgegevens.

Booking.com had klanten niet adequaat geïnformeerd over hoe hun persoonlijke gegevens werden gebruikt voor marketingdoeleinden, zoals gepersonaliseerde aanbiedingen. Het bedrijf had ook geen expliciete toestemming verkregen van klanten voor bepaalde gegevensverwerkingen. De boete diende als een herinnering aan organisaties over de noodzaak van transparantie en toestemming bij de verwerking van persoonsgegevens.

 1. Boete voor TikTok

Een recent voorbeeld betreft TikTok, het populaire sociale mediaplatform, waarop de AP een boete van 750.000 euro heeft opgelegd. De boete was het resultaat van schendingen van de privacyrechten van kinderen. TikTok verzamelde zonder toestemming persoonsgegevens van jonge gebruikers, wat in strijd was met de privacyregels.

De boete benadrukte het belang van de bescherming van de privacy van minderjarigen en benadrukte dat organisaties bijzonder zorgvuldig moeten zijn bij het verwerken van gegevens van kinderen. Dit voorbeeld had ook internationale implicaties, aangezien TikTok een wereldwijd platform is en de AP samenwerkte met andere Europese gegevensbeschermingsautoriteiten.

Niet alleen woorden, maar ook daden

Deze voorbeelden van boetes en sancties die zijn opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Ze  illustreren de vastberadenheid van de AP om de privacyrechten van individuen te beschermen en organisaties verantwoordelijk te houden voor schendingen van de privacywetgeving. Boetes kunnen aanzienlijke financiële gevolgen hebben voor organisaties. Ze dienen als een krachtig afschrikmiddel om ervoor te zorgen dat de privacyregels worden nageleefd.

Het is essentieel voor organisaties om zorgvuldig te handelen bij het verwerken van persoonsgegevens, ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de principes van de AVG en om snel en adequaat te reageren op eventuele inbreuken op de privacy. Het beschermen van persoonsgegevens is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een cruciaal aspect van het opbouwen van vertrouwen bij klanten en het waarborgen van een veilige digitale omgeving.

Deze voorbeelden laten zien dat de AP serieus optreedt tegen schendingen van de privacywetgeving en dat boetes aanzienlijke financiële gevolgen kunnen hebben voor organisaties.

Conclusie

De Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland speelt een cruciale rol bij het handhaven van de privacywetgeving en het beschermen van de rechten van individuen. Boetes en sancties zijn belangrijke instrumenten die de AP kan gebruiken om naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming af te dwingen.

Organisaties die persoonsgegevens verwerken, moeten zich bewust zijn van hun verplichtingen onder de AVG en ervoor zorgen dat ze de privacyregels naleven om boetes en sancties te voorkomen. Het waarborgen van de privacy van betrokkenen is van het grootste belang in de moderne digitale samenleving, en de AP speelt een cruciale rol in dit proces door ervoor te zorgen dat organisaties verantwoordelijk worden gehouden voor schendingen van de privacywetgeving.

Blijf up-to-date over privacyrecht en andere interessante informatie!

Bij Juristenblog.nl proberen we je zo volledig mogelijk te informeren over veel aspecten van het privacyrecht. Vond je deze blog interessant? Houd dan ook zeker onze andere blogartikelen over het privacyrecht in de gaten!

Over Juristenblog.nl

Het team van Juristenblog.nl bestaat uit ervaren juristen. Wekelijks wordt onderzoek gedaan naar interessante onderwerpen waarover geschreven kan worden. Vervolgens schrijft de jurist met de meeste kennis van het onderwerp de betreffende blog. Op deze manier blijft ons concept up-to-date en relevant.

Schrijf je in & Blijf op de hoogte

Laat hieronder je e-mailadres achter en ontvang elke maandagochtend een overzicht van de meest recente berichten die op juristenblog.nl zijn verschenen.

We spammen niet. Je kunt je op ieder moment uitschrijven.