Laatst bewerkt: 13.03.23 

1.    Inleiding privacyverklaring Juristenblog.nl

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van Juristenblog.nl is een belangrijke taak voor ons. Juristenblog.nl respecteert jouw privacy en beschermt jouw gegevens. De persoonlijke informatie die je ons geeft, behandelen wij vertrouwelijk. Wij ontvangen bijvoorbeeld gegevens wanneer je contact met ons opneemt of wanneer je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief. In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens en hoe we deze informatie precies gebruiken. Daarnaast leggen we je duidelijk uit wat jouw rechten zijn en hoe je gebruik kunt maken van deze rechten. Deze privacyverklaring is in duidelijke taal en zonder ‘kleine lettertjes’ geschreven.

Deze privacyverklaring gaat over de gegevens die Juristenblog.nl verwerkt. Juristenblog.nl helpt de consument graag een handje door juridische kennisblogs op een begrijpelijke manier te schrijven. Daarnaast zorgen wij dat onze content net zo goed relevant is voor juristen, rechtenstudenten en zelfs advocaten. Uiteindelijk is Juristenblog.nl daarmee geschikt voor zo’n beetje iedereen die iets wil lezen over een juridisch onderwerp! Lees meer over wat wij precies doen.

Omdat we het belangrijk vinden om transparant te zijn, hebben wij gekozen voor een uitgebreide privacyverklaring. In deze privacyverklaring wordt op een eenvoudige en heldere wijze uitgelegd welke persoonsgegevens wij verzamelen, registreren, opslaan, gebruiken en verwerken en hoe we dat doen. Juristenblog.nl vindt het belangrijk dat je weet wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt en hoe je jouw wensen met betrekking tot de omgang van persoonsgegevens aan ons kunt laten weten. Alle artikelen in deze privacyverklaring zijn in overeenstemming met de geldende Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze Europese privacywetgeving is sinds 25 mei 2018 toepasselijk in Nederland en de Europese Unie.

Als je meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacyverklaring van Juristenblog.nl, kun je contact met ons opnemen. Ons e-mailadres is info@juristenblog.nl.

 

2.    Categorieën persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: jouw naam, adres en woonplaats. Ook jouw telefoonnummer en postcodes met huisnummer zijn persoonsgegevens.

Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gegevens over jouw gezondheid worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze moeten extra worden beschermd. Juristenblog.nl verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens.

Jouw persoonsgegevens worden alleen verwerkt door Juristenblog.nl als je zelf gegevens met ons deelt. Om onze bezoekers, community en partners zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, is het voor ons noodzakelijk om bepaalde gegevens te verzamelen en te verwerken. Het is mogelijk dat Juristenblog.nl een of meerdere van de onderstaande persoonsgegevens van jou verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Functie;
 • Naam werkgever;
 • Bankgegevens;
 • Locatiegegevens afgeleid van jouw IP-adres.

 

3.    Wat we met jouw persoonsgegevens doen

Wanneer je gebruik maakt van de website of van diensten van Juristenblog.nl, worden jouw persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren, voor verschillende doeleinden. Op grond van de AVG zijn wij verplicht een rechtmatige grondslag te hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op onze situatie zijn de volgende grondslagen van toepassing: uitvoering van een overeenkomst, toestemming, naleving van wettelijke plichten en gerechtvaardigde belangen. Specifiek zijn artikel 6 lid 1 sub a, sub b, sub c en sub f van de AVG van toepassing.

We verwerken jouw persoonsgegevens altijd op grond van een van de volgende grondslagen:

 • Uitvoering van een overeenkomst: wij verwerken jouw persoonsgegevens wanneer wij jouw artikel gaan plaatsen. De verwerking is nodig om de dienst te kunnen leveren.
 • Toestemming: wij verwerken jouw gegevens als je daar voor een specifiek doel toestemming voor hebt gegeven. Bijvoorbeeld wanneer je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief.
 • Naleving van wettelijke plichten: wij verwerken jouw persoonsgegevens als wetgeving dit ons verplicht, bijvoorbeeld om gegevens voor een bepaalde tijd te bewaren.
 • Gerechtvaardigde belangen: wij verwerken gegevens omdat we zelf een gerechtvaardigd belang hebben, zoals het beveiligen van onze digitale diensten. Wij zullen altijd een gedegen afweging maken of dit belang groter is dan jouw privacybelang.

De AVG, artikel 13 lid 1 sub c, schrijft voor dat Juristenblog.nl moet vastleggen voor welke ‘verwerkingsdoeleinden’ de persoonsgegevens worden gebruikt. Dit betekent dat wij moeten omschrijven waarom Juristenblog.nl de gegevens opvraagt of ontvangt en wat Juristenblog.nl met de gegevens doet.

We gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Contact opnemen

Indien je op enige wijze contact hebt opgenomen met Juristenblog.nl, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, worden de door jou opgegeven gegevens bewaard en gebruikt voor het verloop van verder contact. Denk hierbij aan voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.

 1. Nieuwsbrief

Je kunt je inschrijven voor de nieuwsbrief van Juristenblog.nl. Indien je je aanmeldt voor de nieuwsbrief verwerken wij in ieder geval jouw e-mailadres. Mogelijk worden er gegevens verwerkt als jouw voor- en achternaam.

 1. Samenwerking met Juristenblog.nl

Indien je een artikel of tekst hebt geschreven en deze wordt op Juristenblog.nl geplaatst, verwerken wij in ieder geval jouw voor- en achternaam, functie en e-mailadres. Mogelijk worden er gegevens verwerkt, zoals opleidingsniveau en naam werkgever.

 1. Financiële gegevens

Indien Juristenblog.nl op enige wijze financiële gegevens ontvangt, verwerken wij jouw bankgegevens en voor- en achternaam.

 1. Boekhouding

Juristenblog.nl is wettelijk verplicht om er een gedegen boekhouding op na te laten. Hiervoor worden de gegevens bewaard die redelijkerwijs op facturen aanwezig zijn. Denk hierbij aan voor- en achternaam en indien nodig bankgegevens.

 1. Cookies, geplaatst via https://juristenblog.nl/ (Lees onze cookieverklaring voor uitgebreide informatie)

Wij verzamelen informatie over jouw bezoek aan onze website en hoe je deze gebruikt. Dit kan bestaan uit jouw IP-adres, geografische locatie, apparaatinformatie, browsertype, verwijzingsbron, duur van het bezoek, besturingssysteem, aantal bekeken pagina’s, welke pagina’s je hebt bekeken en soortgelijke informatie. Deze informatie kan namens ons worden verzameld door een externe dienstverlener voor websiteanalyse en/of kan worden verzameld met behulp van cookies.

Juristenblog.nl houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens, zijn in beginsel anoniem. De website van Juristenblog.nl maakt daarbij gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Juristenblog.nl geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google, op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links. Juristenblog.nl heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Let op: De Telecommunicatiewet, ook wel bekend als de Nederlandse cookiewet, verplicht Juristenblog.nl om jou te informeren over het gebruik van cookies op onze website. In de cookieverklaring wordt onder andere vermeld welke cookies actief zijn op de website, welke gebruikersgegevens zij volgen en hoelang de cookies geplaatst worden. Deze informatie over cookies wordt in een apart document gegeven: onze cookieverklaring.

 

4.    Periode van opslag

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Hoelang dat is, is afhankelijk van het doel waarvoor jouw gegevens worden verwerkt. In de meeste gevallen is er geen vaste bewaartermijn, dit bepalen wij per verwerking. Een uitzondering is als de wet voorschrijft dat we bepaalde gegevens nog langer moeten bewaren.

Hierboven hebben wij aangegeven voor welke verwerkingsdoeleinden wij jouw persoonsgegevens gebruiken. Ondanks dat er in de AVG geen concrete of wettelijke bewaartermijnen te vinden zijn, zijn wij wel verplicht aan te geven hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren. Dit staat opgenomen in artikel 13 lid 2 sub a van de AVG.

 1. Contact opnemen

Indien het contact niet leidt tot het verrichten van een dienst, worden de door jouw opgegeven gegevens voor een termijn van maximaal twee (2) jaar bewaard.

 1. Nieuwsbrief

Wij bewaren de gegevens net zo lang tot er uitschrijving van de nieuwsbrief plaatsvindt. Na uitschrijving zullen de gegevens verwijderd worden.

 1. Samenwerking met Juristenblog.nl

Indien je een samenwerking aangaat met Juristenblog.nl worden de gegevens verzameld voor zolang de samenwerking loopt. Wanneer de samenwerking ten einde is, worden de gegevens voor een termijn van maximaal twee (2) jaar bewaard.

 1. Financiële gegevens

De gegevens voor dit doel blijven zeven (7) jaar bewaard. Dit tenzij een langere opslagperiode nodig is in verband met wettelijke verplichtingen, verjaringstermijnen en/of een te verwachten juridisch geschil.

 1. Boekhouding

Voor het voeren van een gedegen boekhouding dienen wij persoonsgegevens welke verbonden zijn aan financiële doeleinden te bewaren voor een termijn van minimaal zeven (7) jaar, mogelijk te vermeerderen met vijf (5) jaar voor interne boekhouding.

 1. Cookies, geplaatst via https://juristenblog.nl/ (Lees onze cookieverklaring voor uitgebreide informatie)

Alle informatie met betrekking tot cookies wordt uitgebreid toegelicht in onze cookieverklaring.

 

5.    Ontvangers van persoonsgegevens

Om jou de best mogelijke diensten aan te kunnen bieden delen we bepaalde gegevens met derden. Het delen van gegevens met derden gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is. In alle gevallen zal Juristenblog.nl zich als verwerkingsverantwoordelijke conformeren aan de AVG-wetgeving, specifiek artikel 28 e.v. AVG.

 Wanneer wij jouw persoonsgegevens delen met derden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), nemen we altijd de benodigde maatregelen om deze gegevens te beschermen. Hierbij vertrouwen we onder meer op:

 • De vereisten op basis van de geldende wet- en regelgeving;
 • Modelbepalingen van de EU.

 

Overzicht van derde partijen die persoonsgegevens van jou ontvangen:

 • Belastingdienst/overheidsinstanties

Om te voldoen aan onze belastingplicht en/of enig ander wettelijk voorschrift delen wij de benodigde persoonsgegevens met de Belastingdienst en andere overheidsinstanties, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. De overheid kan nog aparte regels hanteren, deze verantwoordelijkheid ligt bij de andere partij.

 • Boekhouder

Voor het voeren van een gedegen boekhouding is het mogelijk dat persoonlijke gegevens worden verstrekt door een boekhouder. Dit zijn strikt noodzakelijke gegevens, welke tevens vermeld staan op facturen.

 • Hostingpartij

Deze website wordt gehost bij een derde partij. Wij verlenen alleen toegang tot de strikt noodzakelijke persoonsgegevens aan de hostingpartij.

 • Google Analytics

Om de website te laten functioneren maken wij gebruik van Google Analytics. Google ontvangt gegevens over het gebruik van de website. Meer informatie over de gegevens die Google verzamelt kun je vinden in deze privacyverklaring.

Wij verkopen jouw gegevens nooit door aan derden.

 

6.    Beveiliging

Wij nemen passende en organisatorische maatregelen (procedures, IT-beveiliging etc.) om de vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens, en van de manier waarop deze worden verwerkt, te waarborgen.

Persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de daartoe bevoegde medewerkers van Juristenblog.nl. Deze persoonsgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten waarop jouw gegevens zijn opgeslagen, zijn vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdrukscan en/of gezichtsherkenning. Hierbij gaat het vanzelfsprekend om de noodzakelijke apparaten, zoals computers, laptops en mobiele telefoons.

Voor de website of digitale toegezonden gegevens maakt Juristenblog.nl gebruik van firewalls, virusscanners en een periodieke back-up. Uiteraard worden bij de back-up geen gegevens meegenomen waarvan de bewaartermijn verlopen is. Wachtwoorden voor systemen worden periodiek gewijzigd en e-mails worden periodiek opgeschoond.

Ook word je bezoek aan de website van www.juristenblog.nl beveiligd door ‘’https’’-beveiliging. Dit betekent dat je verbinding met Juristenblog.nl privé is. Daarnaast hebben wij een SSL-certificaat en een sitelock. Hiermee zorgen we ervoor dat jouw persoonsgegevens tijdens het websitebezoek veilig blijven.

 

7.    Jouw rechten en hoe we ze respecteren

Als jouw persoonsgegevens worden verwerkt, heb je privacyrechten. Wanneer je gebruikmaakt van jouw recht, kunnen wij je het best van dienst zijn als je in jouw verzoek zo specifiek mogelijk bent. We kunnen je vragen om een kopie van jouw identiteitsbewijs of om extra informatie om jouw identiteit te controleren. Dat doen we om te voorkomen dat anderen gebruikmaken van jouw rechten.

Hieronder worden de rechten weergegeven waarvan je gebruik kunt maken met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Hierbij geven wij zo gedetailleerd mogelijk aan op welke wijze gebruik kan worden gemaakt van het betreffende recht.

a.     Recht op inzage (artikel 15 AVG)

Je hebt altijd het recht om de door Juristenblog.nl verwerkte en opgeslagen gegevens in te zien. Om gebruik te maken van dit recht kun je een e-mail met jouw verzoek sturen aan: info@juristenblog.nl.

b.     Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

Indien de door Juristenblog.nl bewaarde gegevens onjuist blijken, heb je het recht om deze gegevens te laten rectificeren. Juristenblog.nl zal dan de huidige incorrecte gegevens vervangen door de juiste gegevens.

c.      Recht op overdracht van gegevens (artikel 20 AVG)

Je hebt het recht om persoonsgegevens te laten overdragen door Juristenblog.nl aan een soortgelijke partij. Hiermee wordt bedoeld een partij die grofweg dezelfde diensten aanbiedt en uitvoert als Juristenblog.nl.

d.     Recht op het wissen van gegevens (artikel 17 AVG)

In bepaalde gevallen kun je Juristenblog.nl verzoeken om gegevens te laten verwijderen. Hiertoe heb je de mogelijkheid met het recht op vergetelheid. Hieronder tref je een lijst met situaties aan waarin Juristenblog.nl jouw gegevens dient te verwijderen:

 • Indien de door Juristenblog.nl verwerkte gegevens niet meer nodig zijn voor het verwerkingsdoel;
 • Indien de toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens door je wordt ingetrokken. Bijvoorbeeld door middel van de ‘uitschrijf button’ op de Juristenblog.nl nieuwsbrief;
 • Indien je bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw gegevens. In geval van direct marketing heb je altijd een absoluut recht om bezwaar aan te tekenen. Op het moment dat jouw belangen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zwaarder wegen dan die van nl, heb je een relatief recht. Het wissen van de gegevens zal dan alleen geschieden indien aangetoond is dat jouw belangen zwaarder wegen dan die van Juristenblog.nl;
 • Indien Juristenblog.nl gegevens onrechtmatig verwerkt, heb je een directe mogelijkheid om de gegevens door Juristenblog.nl te laten verwijderen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • Indien er een wettelijke bewaartermijn is overschreden, is Juristenblog.nl verplicht om de verwerkte persoonsgegevens te verwijderen;
 • Indien je als betrokkene jonger bent dan 18 jaar en voor de verwerking van de persoonsgegevens geen toestemming van een ouder dan wel voogd is toegekend. In dit geval zal Juristenblog.nl onmiddellijk jouw persoonsgegevens verwijderen.

Het is mogelijk dat er uitzonderingen zijn op het recht op vergetelheid. Voor meer informatie kun je de volgende pagina raadplegen.

e.     Recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Op het moment dat je van mening bent dat Juristenblog.nl niet op een gedegen wijze omgaat met jouw persoonsgegevens, heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kun je doen via deze link. De Autoriteit Persoonsgegevens zal jouw klacht verder afhandelen.

f.      Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar (artikel 21 AVG)

Je hebt te allen tijde het recht bezwaar aan te tekenen met betrekking tot gegevensverwerking. Zeker in het geval van ‘direct marketing’.

Verder wijzen we je op de volgende rechten:

 • Recht van beperking van (een deel van) de verwerking: onder voorwaarden heb je het recht om van Juristenblog.nl de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt kortgezegd in dat Juristenblog.nl de verwerking van de gegevens tijdelijk “bevriest”. Je kunt dit recht inroepen in vier situaties: (1) in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek, (2) indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar je geen verwijdering wenst, (3) indien Juristenblog.nl de gegevens niet langer nodig heeft terwijl deze nog wel nodig zijn voor (de voorbereiding op) een rechtszaak en (4) in afwachting van de beoordeling van een bezwaar.
 • Intrekking van toestemming: je hebt dit recht voor zover wij van jou gegevens verwerken op basis van je toestemming. Je hebt te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Juristenblog.nl je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Gebruik maken van bovenstaande rechten?

In de meeste gevallen is een e-mail naar info@juristenblog.nl genoeg om gebruik te maken van de voornoemde rechten. Indien wij twijfelen over de geldigheid van jouw identiteit kunnen wij andere maatregelen instellen om deze te achterhalen. Bijvoorbeeld doordat er aan je verzocht wordt om een kopie van jouw identiteitsbewijs aan ons te leveren. Dit gebeurt altijd op de manier zoals voorgeschreven door de Rijksoverheid. In de meeste gevallen zal een minder ingrijpende wijze van vaststelling van identiteit volstaan. Het gebruik maken van de genoemde rechten is kosteloos; behoudens misbruik.

We wijzen je er graag op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat Juristenblog.nl niet aan een bepaald verzoek gehoor kan geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan maken we dit uiteraard gemotiveerd aan je kenbaar.

 

8.    Plichten

De gegevens die wij van je verzamelen, zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van onze diensten, zoals het ontvangen van de nieuwsbrief. Wanneer je deze gegevens niet levert, kan Juristenblog.nl de diensten niet (naar behoren) aanbieden.

Indien het noodzakelijk is jouw gegevens te delen met andere partijen dan de onder artikel 5 genoemde partijen, zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Het kan voorkomen dat onze dienstverlening wijzigt of dat een partij gegevens van ons ontvangt. Wij zullen wijzigingen kenbaar maken via de website van Juristenblog.nl.

Juristenblog.nl behoudt zich het recht voor gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer Juristenblog.nl dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces. Wij behouden dit recht ook voor wanneer het gaat om eigendom of om het beschermen van Juristenblog.nl. Hierbij proberen wij jouw recht op privacy zoveel als mogelijk te respecteren.

Als je meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacyverklaring van Juristenblog.nl, kun je contact met ons opnemen. Ons e-mailadres is info@juristenblog.nl.  

Versie 2023